Potentiale for høj nikkelindvinding på Imiak og Spotty Hill i North American Nickel´s Maniitsoq projekt baseret på QEMSCAN mineralogiske analyser

June 11, 2013

Vancouver, British Columbia - (Marketwire – 11. juni 2013) - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) ("Selskabet") er meddeler hermed, at Selskabet har modtaget en rapport om resultaterne af mineralogiske undersøgelser udført af SGS Canada Inc. ("SGS") på tre prøver af mineraliseret borekerne udvalgt af NAN fra Selskabets 100% ejede Maniitsoq Ni-Cu-Co-PGE sulfid eneretsprojekt i det sydvestlige Grønland. To af prøverne kom fra Imiak Hill zone og en fra Spotty Hill området.

Formålet med studiet var at identificere og kvantificere nikkel, kobber og kobolt-bærende mineraler i prøverne, og undersøge hvor let og hvordan nikkel og kobber sulfider kan separeres og opkoncentreres fra malmen. En kopi af rapporten er lagt ud på NAN´s hjemmeside. Højdepunkter og udvalgte resultater er præsenteret nedenfor.

John Pattison, North American Nickel´s Chef Geolog udtaler: "QEMSCAN er en ny teknologi, der giver os et detaljeret billede af mineralogien i vores sulfid-mineralisering og værtsbjergarter, og hvordan denne kan påvirke metallurgien i et minedrifts/ forarbejdnings-scenarie. På dette tidlige tidspunkt i efterforskningen, er det nyttigt for ledelse og investorer at vide, at der på grundlag af de mineralogiske egenskaber i de analyserede prøver, er potentiale for høj nikkelindvinding i både Imiak og Spotty Hill områderne."

QEMSCAN HOVEDPUNKTER

  • Alle tre prøver viser højt potentiale for nikkeludvinding. Mineralogisk begrænsende lødighed og indvindingskurver angiver maksimale potentielle nikkel lødigheder op til 35% ved en indvinding på 84 til 87%.
  • Pentlandit er det primære nikkel-bærende mineral, og indeholder 95,5-96,3% af den samlede nikkel i prøverne. Nikkel i silikater udgør mindre end 1% af den samlede nikkel.
  • Pentlandit P80 kornstørrelser spænder fra 53 til 65 mikrometer.
  • Det vurderes at 96,3-97,6% af pentlandit kan anvendes til flotation.
  • Alt kobber er indeholdt i kobberkis. Kobberkis P80 kornstørrelser spænder fra 30 til 40 mikrometer.
  • Potentiel indvinding af kobber varierer i prøverne. Mineralogisk begrænsende lødighed og indvindingskurver angiver maksimale potentielle kobber lødigheder på op til 34% ved en indvinding på 52 til 77%.
  • Det vurderes at 87,1-95,4% af kobberkis kan anvendes til flotation.
  • Pentlandit og pyrit er de vigtigste værtsmineraler for kobolt i prøverne.

RESULTATER

Modal analyse

De modale analyser (i vægt%) for de tre prøver er anført i tabel 1. Alle tre indeholder betydelige mængder af magnetkis og pentlandit (8,2-12,3%). Amfibol er det dominerende silikatmineral i prøver fra Imiak Hill (L163163 og L163164), mens orthopyroxen er det vigtigste silikatmineral i prøven fra Spotty Hill (L163593).

Nikkel, kobber og kobolt fordeling

Pentlandit indeholder 95,5-96,3% af det samlede nikkel i de tre prøver, mens magnetkis indeholder 2,7-4,0% og pyrit 0,02-0,17%. Silikatmineraler (ortho- og clinopyroxen, amfibol og biotit/phlogopit) tegner sig for blot 0,50-0,91% af det samlede nikkelindhold.

Kobberindholdet i alle tre prøver er udelukkende optrædende i kobberkis.

Kobolt er hovedsageligt indeholdt i pentlandit (89,4%) i prøve L163163, hvorimod det i prøve L163164 og L163593 er ligeligt fordelt mellem pentlandit (45,4 til 54%) og pyrit (46-54,6%).

Korntørrelse

P80s værdier (angiver ved hvilken knusningsstørrelse at 80% af de samlede partikler passerer filteret) er vist i tabel 2.

Frimaling af pentlandit og kobberkis

I QEMSCAN frimalingsanalysen bliver partikler klassificeret i følgende kategorier baseret på deres 2D overfladeareal i procent:

Fri => 95% af overfladearealet udgøres af pentlandit (PN) eller kobberkis (CpY).

Frigjort => 80% af overfladearealet udgøres af Pn eller CpY.

Ikke-frigjort men muligt at bruge flotation = Pn (eller CpY) udgør sammen med andre mineral(er) et overfladeareal på > 95%, hvoraf Pn (eller CpY) udgør> 20% af overfladearealet.

Ikke muligt at bruge flotation = Pn (eller CpY) udgør> 20% af overfladearealet kombineret med to eller flere mineralgrupper, eller Pn (eller CpY) udgør <20% af overfladearealet.

De estimerede flotationsegenskaber for pentlandit og kobberkis er opsummeret i tabel 3 og 4. Samlet mængde pentlandit der egner sig til flotation udgør 96,3-97,6%, og tilsvarende 87,1-95,4% for kobber.

Lødighed/indvindingskurver

Mineralogisk begrænsende lødighed/indvindingskurver giver en indikation af den teoretiske maksimalt opnåelige lødighed af et givent element ved indvinding. Dette er baseret på den beregnede masse af mineraler og den samlede masse i hver frigørelseskategori (individuel partikel frimaling og lødighed). Det er vigtigt at bemærke, at disse resultater ikke afspejler andre fysiske faktorer (eller variationer i flotationskinetik), der kan opstå i selve den metallurgiske proces, såsom tilstedeværelsen af meget finkornet (<10 mikrometer) sulfid og/eller sidebjergartsmateriale, eller meget fine sulfid sammenvoksninger i de frigjorte partikler der ville gøre selektiv flotation vanskelig. Derfor viser de indikerede resultater langt højere lødighed/indvindings værdier end der rent faktisk er opnåelig i processen. Ikke desto mindre giver resultaterne en indikation af den potentielle nikkel og kobber indvinding. De mineralogisk begrænsende lødighed/indvindingskurver for nikkel og kobber er vist i figur 1 og 2.

Alle tre prøver viser konsekvent bemærkelsesværdigt høje forventede indvindinger for nikkel. For prøve L163163 angiver lødighed/indvindingskurven at den maksimalt mulige Ni lødighed er på ca. 35% ved en indvinding på 86%. For L163164 angiver lødighed/indvindingskurven at den maksimalt mulige Ni lødighed er på ca. 35% ved en indvinding på 87%. For L163593 angiver lødighed/indvindingskurven at den maksimalt mulige Ni lødighed er på ca. 35% ved en indvinding på 84%.

For prøve L163593 fra Spotty Hill zone angiver lødighed/indvindingskurven at den maksimalt mulige Cu lødighed er på ca. 34% ved en indvinding på 72%.

På trods af, at prøverne L163163 og L163164 begge kommer fra Imiak Hill zone og er sammenhængende prøver fra samme hul, varierer deres lødighed/indvindingskurver markant. Kurven for prøve L163163 angiver at den maksimalt mulige Cu lødighed er ca. 34% ved en Cu indvinding på 52%. For L163164 den maksimalt mulige Cu lødighed ca. 34% ved en Cu indvinding på 77%.

Yderligere studier er påkrævet, men de relativt dårlige angivne indvindingsværdier for prøve L163163 kan, i det mindste delvist, være relateret til den kendsgerning, at denne prøve har den mindste mængde kobberkis af de tre prøver.

BAGGRUND OG METODOLOGI

NAN fremsendte tre borekerneprøver, der er anført i tabel 5 til SGS´s Lakefield Advanced Mineralogy Facility til QEMSCAN mineralogisk analyse. To prøver (L163163 og L163164) kom fra hul MQ-12-001, som blev boret ved Imiak Hill zone, og en prøve (L163593) kom fra hul MQ-12-005, som testede Spotty Hill området. Begge huller blev boret i 2012 af NAN. Imiak og Spotty Hill blotningerne ligger inden for 1,5 km af hinanden i den nordlige del af Det Grønlandske Norit Bælte i mineralefterforskningstilladelse 2011/54 tilhørende NAN.

SGS knuste prøverne så 90% passerede 150 mikrometer (~ 80% passerer 106 mikrometer) og fremstillede et grafit-imprægnerede tyndslib af hver prøve. De polerede tyndslib blev derefter analyseret ved QEMSCAN.

QEMSCAN er en forkortelse for Kvantitativ Evaluering af Materialer ved Skanning Elektron Mikroskopi. Det er et automatisk system, der er konfigureret til at måle mineralogisk variabilitet baseret på kemi i mikrometer målestok. QEMSCAN udnytter både back-scatter elektron (BSE) signal-intensitet samt et røntgen (EDS) signal ved hvert målepunkt. EDS røntgenmålinger eller røntgenspektre bruges til at identificere de enkelte mineraler i hvert målepunkt ved sammenligning med kendte mineralværdier i en database. Mineralets sammensætning, kvantitative mængde og tilknytning til andre mineraler kan hermed bestemmes. Oplysninger om mineraltekstur, såsom variationer på tværs af mineralet, kornstørrelsesformer, frimalings egenskaber og sammenvoksninger kan rapporteres numerisk og grafisk.

Qualified person

Alle tekniske oplysninger i denne meddelelse er gennemgået af Dr. Mark Fedikow, P. Geo, der er Qualified person samt Direktør i North American Nickel Inc.

Om North American Nickel

North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede enerets projekter i Maniitsoq, Grønland, Sudbury, Ontario og Thompson, Manitoba nikkelbæltet. VMS Ventures Inc. (TSX VENTURE:VMS) ejer ca. 27,5% af NAN.

Maniitsoq projektet i Grønland er en nikkelregion der består af en 4.983km2 mineralefterforskningslicens, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver. Det >70 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, som er isfri året rundt.

De to første fund af økonomisk mineralisering ved Imiak Hill og Spotty Hill bekræfter den høje værdi og potentialet i GNB.

Post Creek/Halcyon projektet er strategisk placeret langs Quadra FNX Minings Podolsky kobber-nikkel-PGE forekomst. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

Hverken TSX eller dennes serviceudbydere (som defineret i TSX børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Rick Mark
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4