Ikke Til Ditribution Til Amerikanske Nyhedsbureauer Eller Til Spredning I Usa

June 8, 2015

North American Nickel Inc. (TSX VENTURE:NAN)(OTCBB:WSCRF) ("Selskabet") har den fornøjelse at annoncere at der er udpeget et syndikat af formidlere (“Formidlerne”) til i form af private transaktioner at sælge “enheder” af Selskabet til en pris (“udstedelsesprisen”) som bestemmes af markedet således at bruttoprovenuet bliver op til CAD 10.000.000 (“transaktionen”).  Hver enhed består af en ordinær aktie og 0,5 warrant, hvor 1 warrant giver ret til at købe en ordinær aktie til en pris og inden for en tidsperiode som bestemmes af markedet.  Formidlerne som har delt lederskab er Paradigm Capital Inc. ("Paradigm") og Edgecrest Securities Corporation ("Edgecrest"). Transaktionen er betinget af godkendelse fra TSX-Venture Exchange.

Nettoprovenuet af finansieringen vil blive brugt til at finansiere Selskabets 2015 efterforsknings- og boreprogrammer på det 100% ejede Maniitsoq nikkelsulfid eneretsprojekt i Sydvestgrønland og til yderligere driftskapital.

Selskabet har accepteret at betale Formidlerne en kontantbetaling svarende til 7% af bruttoprovenuet fra Transaktionen. Som en yderligere honorering vil Formidlerne blive tildelt kompensationsoptioner svarende til 7% af de antal enheder som sælges i Transaktionen til en excersise pris svarende til udstedelsesprisen.  Kompensationsoptionerne kan benyttes i en periode på 24 måneder fra Transaktionens lukkedag.

Sentient Executive GP IV, Limited (partner til Sentient Globale Resources Fund IV, LP (kollektivt, "Sentient") har til hensigt at investere pro-rata i finansieringen for at bevare sin ejerposition på 41,3% af Selskabets kapital. Sentient, som er insider og nærtstående part til Selskabet, ejer eller har bestemmende ret over 69,866,523 ordinære aktier i Selskabet eller ca. 41,3% af de udstedte og udestående ordinære aktier i selskabet og ingen warrants.

Da Sentient, som er insidere og nærtstående part i Selskabet, vil tegne ordinære aktier, vil deres tegning i henhold til finansieringstransaktionen være "transaktioner med nærtstående parter" i medfør af Multilateralt Instrument 61-101 - Beskyttelse af minoritetsaktionærer i specielle transaktioner ("MI 61-101"). Transaktionen vil blive gennemført i tiltro til at opnå en undtagelse fra MI 61-101’s formelle værdiansættelseskrav fastsat i punkt (b), i afsnit 5.5 i MI 61-101 og i tiltro til at opnå en undtagelse fra minoritetsaktionærernes godkendelseskrav som fremgår af punkt (a) i afsnit 5.7 i MI 61-101. Hverken den rimelige markedsværdi af de udstedte enheder eller det betalte vederlag for de efterfølgende enheder tegnet af VMS og Sentient vil overstige 25% af selskabets markedsværdi.

Transaktionen forventes at blive afsluttet den 7. juli 2015 og forudsætter at alle nødvendige og tiltrækkelige tilladelser opnås.  Enhederne, inklusive de underliggende aktiver og de kompensationsoptioner som udstedes i henhold til transaktionen vil være genstand for en fastholdelsesperiode på fire måneder i overensstemmelse med den relevante canadiske værdipapirlovgivning.

Denne pressemeddelelse udgør ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA.  De værdipapirer som sælges har ikke og vil ikke blive registreret i henhold til United States Securities Act fra 1933 med senere ændringer og sådanne værdipapirer må ikke tilbydes til salg eller sælges i USA uden registrering eller gyldig undtagelse fra registreringskrav i USA.

Om North American Nickel
North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede eneretsprojekter i Maniitsoq, Grønland og Sudbury, Ontario.

Maniitsoq-projektet i Grønland er en nikkelregion der omfatter en 2.954km2, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver i det Grønlandske Norit Bælte (GNB). Det >75 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, som er isfri året rundt.

Post Creek/Halcyon områderne er strategisk beliggende ved siden af KGHM International´s historiske Podolsky kobber-nikkel-platingruppe mine. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

Advarsel vedrørende fremadrettede udsagn

Denne pressemeddelelse indeholder visse "fremadrettede udsagn" og "fremadrettede oplysninger" i henhold til gældende værdipapirlovgivning vedrørende forretning, drift og finansiel formåen og tilstand af selskabet. Fremadrettede udsagn og fremadrettede oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, udsagn med hensyn til virkningen af ​​mineralogi, estimering af mineralressourcer på mineralprojekter i Selskabet; økonomien i produktionen; succes i efterforskningsaktiviteter; fremtidige økonomi af mineraler, herunder nikkel og kobber; synergier og økonomiske konsekvenser heraf; fordele ved udviklingspotentialet i selskabets projekter og valutakursudsving. Bortset fra udsagn om historiske kendsgerninger vedrørende selskabet, er visse oplysninger heri fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er ofte kendetegnet ved ord som "plan", "forventer", "projekt", "agter", "tror", "forventer", "skøn" og andre lignende ord eller udtalelser om at visse begivenheder eller forhold "kan" eller "vil" forekomme. Fremadrettede udsagn er baseret på udtalelser og vurderinger af ledelsen på det gældende tidspunkt er baseret på en række forudsætninger og underlagt en række risici og usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at faktiske begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn. Mange af disse forudsætninger er baseret på faktorer og begivenheder, der ikke kan kontrolleres af selskabet, og der er ingen sikkerhed for, at de vil vise sig at være korrekte.

Forhold, som kan medføre, at resultaterne varierer væsentligt fra forventede sådanne fremadrettede udsagn resultater omfatter variationer i metalkvaliteter, ændringer i markedsforholdene, variationer i indvindingsværdier, risici vedrørende internationale operationer, svingende metalpriser og valutakurser, og andre risici i mineindustrien, herunder, men ikke begrænset til svigt af anlæg, udstyr eller processer der ikke fungerer som forventet. Selskabet advarer om, at den foregående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre der baserer deres handlinger på fremadrettede udsagn bør omhyggeligt overveje ovenstående faktorer samt den usikkerhed, de repræsenterer, og den risiko de indebærer. Selskabet vurderer, at forventningerne afspejlet i disse fremadrettede udsagn er rimelige, men der kan ikke gives sikkerhed for, at disse forventninger vil vise sig at være korrekte, og sådanne fremadrettede udsagn indeholdt i denne pressemeddelelse bør ikke uretmæssigt påberåbes. Disse udsagn gælder kun på datoen for denne pressemeddelelse. Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn, hvis omstændighederne eller ledelsens skøn eller udtalelser bør ændres undtagen som krævet i gældende værdipapirlovgivning.

Selvom selskabet har forsøgt at finde frem til vigtige faktorer, som kan medføre, at handlinger, begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra dem der er beskrevet i de fremadrettede udsagn, kan der være andre faktorer, der forårsager handlinger, begivenheder eller resultater udover forventede skøn eller beregninger. Erklæringer vedrørende mineral reserver og ressource skøn kan også anses for at udgøre fremadrettede udsagn i det omfang de indebærer skøn over mineraliseringer der inkluderes hvis projektet bliver udviklet.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN
Mark Fedikow Bestyrelsesformand
North American Nickel Inc.

Hverken TSX Venture Exchange eller dennes serviceudbydere (som defineret i børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Jaclyn Ruptash
Corporate Communications
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

 

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4