North American Nickel Inc.: Spotty Hill Zone Udvidet Og Ny Nikkel-Kobber-Miniralisering Gennemskåret Ved P-059

September 2, 2015

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA--(Marketwired – 2. september 2015) - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE:NAN) (OTCBB:WSCRF) (CUSIP:65704T 108) ("Selskabet" eller "NAN") har den glæde at meddele at de første analyseresultater fra boreprogrammet på det 100% ejede Maniitsoq-nikkel-kobber-kobolt-PGM- eneretsprojekt beliggende i Sydvestgrønland er modtaget.  Til og med slutningen af august er der i år boret 4.981 meter fordelt på 27 huller.

Boringerne har gennemskåret nye nikkelsulfid-mineraliseringer adskillige steder inklusive Spotty Hill, P-058, P-059 og P-013. Heraf kan fremhæves:

  • Spotty Hill zonen forlænget med 80 meter nedad via hul MQ-15-075 som gennemskar 1,06% Ni, 0,24% Cu og 0,31 g/t TPM (total ædelmetaller inklusive Pt, Pd & Au) over 15,55 metres inklusiv 1,77% Ni, 0,23% Cu og 0,46 g/t TPM over 6,0 meter. 
  • Magmatiske sulfider gennemskåret over betragtelige bredder ved P-058 i hul MQ-15-077 som indeholdt 0,55% Ni og 0,27% Cu over 21,5 meter.
  • Ny kobberrig norit-hosted mineralisering gennemskæret ved P-059 under boring af hidtil utestede EM anomalier. Hul MQ-15-078 havde 1,16% Ni, 1,00% Cu and 0,27 g/t TPM over 12,15 meter. 
  • P-013’s centrale mineralisering er øget via hul MQ-15-079 som gennemskar 1,03% Ni og 0,39% Cu over 10,65 meter and 1,15% Ni and 0,18% Cu over 5,25 meter. 

NAN CEO, Keith Morrison, udtaler "Successen med disse tidlige borehuller i år bidraget yderligere til erkendelsen af både den diversificerede geografi og den høje nikkel-prospektivitet der er i Maniitsoq-området. Disse date vil blive brugt til at prioritere de mål som bliver genstand for næste års borekampagne.

Denne pressemeddelelse opsummerer resultaterne for de første 7 borehuller på i alt 1.720 meter i Selskabets 2015 Maniitsoq boreprogram. Boreprogrammet er den del af Selskabets fortsatte systematiske efterforskning af Maniitsoq eneretslicensen (se pressemeddelelse dateret 29. juni 2015).  Disse boringer blev gennemført som opfølgning på tidligere gennemskåren overfladenær nikkelmineralisering ved Spotty Hill, P-058 og P-013 såvel som for at teste elektromagnetiske anomalier ved P-059 (se Figur 1).

Fire ud af de heri omtalte 7 huller gennemskar signifikante Ni-Cu sulfider og har givet anledning til udvidelse af den eksisterende mineralisering ved Spotty Hill, P-058 and P-013 og opdagelsen af en ny mineralisering ved P-059. Som ved de tidligere boringer udviser sulfiderne høje nikkel tenors. Borehuls EM undersøgelser finder de mest forbundne og højkonduktive sulfider men afdækker ikke hele den mineraliserede zone idet denne kan indeholde eftertragtede høje nikkel tenors som stammer fra disseminerede sulfider.

Information om borehullernes placering og et resume af analyseresultaterne er givet i Tabel 1 og 2.  Figurerne kan ses ved at bruge det link der er angivet i denne meddelelse.  Resultaterne vil sammen med de kommende analyseresultater fra resten af boringerne i 2015 afgøre hvordan Selskabet vil planlægge aktiviteterne i 2016 i Maniitsoq eneretslicensen.

Tabel 1: Drill Collar Information

Hul nummer

UTM øst

UTM nord

Højde (m)

Længde (m)

Azimuth

Dyk

Område

MQ-15-074

477991

7257979

489,00

305,00

330

-65

Mikissoq

MQ-15-075

478913

7257115

616,00

385,00

038

-70

Spotty Hill

MQ-15-076

473920

7248506

618,70

122,00

355

-57

P-058

MQ-15-077

473830

7248451

594,40

251,00

344

-62

P-058

MQ-15-078

473678

7248676

636,70

128,00

315

-48

P-059

MQ-15-079

475126

7239827

304,10

275,00

012

-56

P-013 Center

MQ-15-080

475341

7239678

303,20

254,00

325

-68

P-013 SE

Note: Collar coordinates in UTM WGS84 Zone 22N

Tabel 2: Analyseresultater

Hul nummer


Fra (m)

Til (m)

Kernelængde (m)

Ni %

Cu %

Co %

S %

TÆM g/t

Target

Imiak Hill Complex

MQ-15-074

NS

Mikissoq

MQ-15-075


236.45

257.10

20.65

0.87

0.20

0.03

4.24

0.26

Spotty Hill


incl.

236.45

252.00

15.55

1.06

0.24

0.04

5.25

0.31incl.

237.00

243.00

6.00

1.77

0.23

0.07

9.58

0.46incl.

239.65

240.05

0.40

6.28

0.15

0.27

39.10

1.30


Fossilik

MQ-15-076

NS

P-058

MQ-15-077


149.00

170.50

21.50

0.55

0.27

0.02

2.94

0.08

P-058


incl.

150.00

163.00

13.00

0.66

0.30

0.02

3.58

0.09


MQ-15-078


79.25

91.40

12.15

1.16

1.00

0.03

6.61

0.27

P-059


incl.

80.30

81.50

1.20

2.63

0.33

0.06

11.88

0.28and

90.85

91.40

0.55

2.40

0.37

0.06

12.20

0.83
113.00

115.50

2.50

0.60

0.23

0.02

3.06

0.22


P-013

MQ-15-079

incl.

185.05

195.70

10.65

1.03

0.39

0.04

5.49

0.06

P-013 Centre


and

200.75

206.00

5.25

1.15

0.18

0.03

5.54

0.07


MQ-15-080

NS

P-013 SE

Noter: Intervaller repræsenterer kernelængder ikke nødvendigvis sand længde

TÆM – Total ÆdelMetaller (Au+Pt+Pd)

NS – Antal prøver

NSA – Ingen Signifikante Analyseresultatet

SPOTTY HILL (Imiak Hill Complex eller "IHC") (Figur 2 og 3)

To huller på i alt 690 meter blev boret på IHC for at teste fortsættelsen nedad af mineraliseringen i norit-intrusionerne ved Mikisoq og Spotty Hil.

MQ-15-074 blev boret for at teste udstrækningen i dybet af en mineralisering som blev afdækket af et tidligere hul MQ-14-073 der gennemskar en bred mineraliseret zone i Mikisoq-intrusionen (0,63% Ni, 0,18% Cu/61,35 meter; se pressemeddelelse fra 17. november 2014)., Hole MQ-15-074 afdækkede imidlertid ikke nogen signifikant mineralisering og gennemskar primært orthogneisser og et stærk mylonit-zone fra 205,4-208,75 meter hvor den nedadgående mineralisering var forventet.  Ingen prøver blev udtaget til analyse, men Borehuls EM undersøgelser (BHEM) afdækkede to anomalier uden for borehullet tæt ved hullet i 160 meters dybde og 250 meters dybde.   Den mest overfladenære BHEM anomali er tolket til at ligge over mylonit-zonen og den dybere BHEM anomali er tolket til at ligge under mylonit-zonen hvilket indikerer en mulig forrykning af mineraliseringen.

MQ-15-075 blev boret fra sydvest til nordøst med det formål at gennemskære de ønskede lithologier og mineraliseringer fra en bedre vinkel.  Hullet boret i norit-pyroxenit intrusionen i Spotty Hill gennemskar den mineraliserede zone ca. 80 meter dybere nede end hidtidige boringer. Mineraliseringen bestod mestendels af et øvre interval af tynde bånd, årer og semimassivsulfider efterfulgt af en lavere interval med disseminerede sulfider. Over hele den 20,65 (236,45 til 257,10) meter lange zone gav analyserne 0,87% Ni, 0,20% Cu and 0,26 g/t TÆM inklusive 1,06% Ni, 0,24% Cu og 0,31 g/t TÆM over 15,55 meter.  Den øvre højlødige del af zonen gav 1,77% Ni, 0,23% Cu og 0,46 g/t TÆM over 6,0 meter.  BHEM undersøgelsen afdækkede en lille højkonduktiv zone uden for hullet i ca. 235 meters dybde, hvilket er tolket til at korrelere med det smalle massivsulfidinterval på 0,4 meter der blev gennemskåret fra 239,65 til 240,05 meter.  Dette interval gav 6,28% Ni, 0,15% Cu og 1,3 g/t TÆM.

P-058 and P-059 (Fossilik) (Figur 4)

To huller (MQ-15-076 & 77) på i alt 373 meter blev boret ved P-058 og et hul (MQ-15-078) på 128 meter blev boret ved P-059.

MQ-15-076 blev boret for at teste en overfladepuls EM anomali (SPEM) beliggende umiddelbart øst for en tidligere boring.  Dette hul gennemskar ikke nogen signifikant mineralisering og ingen prøver blev udtaget til analyser, men BHEM undersøgelsen afdækkede 3 anomalier uden for borehullet.  Den stærkeste af disse anomalier korrelerer med den kendte P-058 mineralisering som blev gennemskåret i 2014 boringerne.

MQ-15-077 blev boret for at teste udstrækningen nedad af et tidligere boret hul MQ-14-054 (1,72% Ni & 0,26% Cu/5,58 meter; se pressemeddelelse fra 29. september 2014).  MQ-15-077 gennemskar en bred zone af opblærede og disseminerede sulfider indeholdt i noritter med 0,55% Ni and 0,27% Cu over 21,5 meter fra 149,0 til 170,5 meter.  BHEM undersøgelsen afdækkede 3 anomalier uden for hullet som definerede et rørlignende struktur tolket som stejlt dykkende.  Borehulsanomalierne er tolket til at korrelere med flere konduktive, snævre massivsulfidårer som blev gennemskåret i 2014 boringerne.  De gennemskårne magmatiske sulfider i MQ-15-077 har en høj nikkel tenor hvilket også indikeres af de lave svovlværdier men giver ikke stærke EM anomalier som følge af mangel på indbyrdes forbindelse.

MQ-15-078 blev boret for at teste hidtil utestede EM anomalier ved P-059 fundet ved såvel luftbårne- og borehuls-undersøgelser.  Hullet startede i noritter og gennemskar en godt mineraliseret kobberrig norit fra 79,25 til 91,4 meter.  Mineraliseringen bestod af kraftigt disseminerede sulfider såvel som sulfidbånd, årer og snævre breccia-zoner som indeholdt 1,16% Ni, 1,00% Cu og 0,27 g/t TÆM over 12,15 meter.  BHEM undersøgelsen afdækkede en anomali i hullet som var sammenfaldende med den mineraliserede zone og modellering indikerer en mindre moderat konduktiv flade.  Sulfiderne der blev gennem i MQ-15-078 udgør en ny type mineralisering som indeholder signifikante kobberværdier såvel som forhøjede værdier af ædelmetaller – det sidste er tilsvarende hvad man ser i Spotty Hill Zonen.

P-013 (Figur 5)

To huller på i alt 529 meter blev boret i P-013 området – det ene i den centrale del og den anden i den sydøstlige del.

MQ-15-079 blev boret nedenfor den centrale mineralisering og gennemskar 2 intervaller af mineraliseret norit:

185,05 - 195,70m:

1,03% Ni og 0,39% Cu over 10,65 meter og200,75 - 206,0m:

1,15% Ni og 0,18% Cu over 5,25 meter

Mineraliseringen i MQ-15-079 befinder sig ca. 25 meter dybere end i det forrige hul.

MQ-14-066 (1,31% Ni, 0,15% Cu/11,0 meter; se pressemeddelelse fra 3. november 2014).  BHEM undersøgelser afdækkede en anomali i hullet ved 187 meter og anomalier udenfor hullet ved 140 meter og 195 meter hvilket kan være meget brugbart for at styre fremtidig boreopfølgning.

MQ-15-080 (P-013 SØ) blev boret for at teste en BHEM anomali identificeret i en tidligere boring som søgte at ramme en VTEM anomali befindende sig ca. 200 meter sydøst for P-013s centrale mineralisering.  MQ-15-080 gennemskar ikke nogen signifikant mineralisering og ingen prøver blev sendt til analyse.  BHEM undersøgelserne indikerer at hullet blev boret ved siden af en stejlt dykkende nedadgående EM konduktor ca. 45 meter vest for hullet.  Denne forbliver indtil videre utestet.

 

Kvalitetssikring

Boringerne blev udført af George Downing Estate Drilling fra Canada med en Boyles JKS 300 diamant borerig.  Borekerner (41mm BTW) halveres i campen ved brug af en diamantsav. Den ene halvdel af borekernen beholdes som reference.  Den anden halvdel sendes til analyse mestendels i intervaller af 1,0-1,5 meter eller mindre, hvilket besluttes af geologerne i campen.  Prøveforberedelse gennemføres hos ALS Minerals preparation lab i Öjebyn i Sverige.  Prøveudtræk sendes med luftkurer til ALS Minerals analyselaboratorium i Loughrea i Irland.  Blanke prøver og certificerede prøver med et varierende men kendt indhold af nikkelsulfid indsættes i prøverækken hvis for hver påbegyndt 20 prøver i et batch.  Analyser for Ni, Cu og Co sker ved oplukning via en peroxid (brintoverilte) fusion efterfulgt af en ICP-AES (PGM-ICP23) analyse.

Teknisk information; Kvalificeret person

Selskabet er ikke bekendt med nogle juridiske, politiske, miljømæssige eller andre risici der substantielt kunne påvirke den mulige udvikling af projektet andet en dem der beskrives i den årlige information offentliggjort på www,sedar,com. Venligst se nedenfor under ”Advarsel vedrørende fremadrettede udsagn” for yderligere oplysninger om de risici der påvirker selskabet.

Al teknisk information i denne pressemeddelelse er blevet reviewet af Patricia Tirschmann, P,Geo, som er Kvalificeret Person for Selskabet og Vicedirektør med ansvar for efterforskning i North American Nickel Inc.

Om North American Nickel
North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede eneretsprojekter i Maniitsoq, Grønland og Sudbury, Ontario.

Maniitsoq-projektet i Grønland er en nikkelregion der omfatter en 2.954km2, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver i det Grønlandske Norit Bælte (GNB). Det >75 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, som er isfri året rundt.

Post Creek/Halcyon områderne er strategisk beliggende ved siden af KGHM International´s historiske Podolsky kobber-nikkel-platingruppe mine. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

Advarsel vedrørende fremadrettede udsagn

Denne pressemeddelelse indeholder visse "fremadrettede udsagn" og "fremadrettede oplysninger" i henhold til gældende værdipapirlovgivning vedrørende forretning, drift og finansiel formåen og tilstand af selskabet. Fremadrettede udsagn og fremadrettede oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, udsagn med hensyn til virkningen af ​​mineralogi, estimering af mineralressourcer på mineralprojekter i Selskabet; økonomien i produktionen; succes i efterforskningsaktiviteter; fremtidige økonomi af mineraler, herunder nikkel og kobber; synergier og økonomiske konsekvenser heraf; fordele ved udviklingspotentialet i selskabets projekter og valutakursudsving. Bortset fra udsagn om historiske kendsgerninger vedrørende selskabet, er visse oplysninger heri fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er ofte kendetegnet ved ord som "plan", "forventer", "projekt", "agter", "tror", "forventer", "skøn" og andre lignende ord eller udtalelser om at visse begivenheder eller forhold "kan" eller "vil" forekomme. Fremadrettede udsagn er baseret på udtalelser og vurderinger af ledelsen på det gældende tidspunkt er baseret på en række forudsætninger og underlagt en række risici og usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at faktiske begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn. Mange af disse forudsætninger er baseret på faktorer og begivenheder, der ikke kan kontrolleres af selskabet, og der er ingen sikkerhed for, at de vil vise sig at være korrekte.

Forhold, som kan medføre, at resultaterne varierer væsentligt fra forventede sådanne fremadrettede udsagn resultater omfatter variationer i metalkvaliteter, ændringer i markedsforholdene, variationer i indvindingsværdier, risici vedrørende internationale operationer, svingende metalpriser og valutakurser, og andre risici i mineindustrien, herunder, men ikke begrænset til svigt af anlæg, udstyr eller processer der ikke fungerer som forventet. Selskabet advarer om, at den foregående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre der baserer deres handlinger på fremadrettede udsagn bør omhyggeligt overveje ovenstående faktorer samt den usikkerhed, de repræsenterer, og den risiko de indebærer. Selskabet vurderer, at forventningerne afspejlet i disse fremadrettede udsagn er rimelige, men der kan ikke gives sikkerhed for, at disse forventninger vil vise sig at være korrekte, og sådanne fremadrettede udsagn indeholdt i denne pressemeddelelse bør ikke uretmæssigt påberåbes. Disse udsagn gælder kun på datoen for denne pressemeddelelse. Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn, hvis omstændighederne eller ledelsens skøn eller udtalelser bør ændres undtagen som krævet i gældende værdipapirlovgivning.

Selvom selskabet har forsøgt at finde frem til vigtige faktorer, som kan medføre, at handlinger, begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra dem der er beskrevet i de fremadrettede udsagn, kan der være andre faktorer, der forårsager handlinger, begivenheder eller resultater udover forventede skøn eller beregninger. Erklæringer vedrørende mineral reserver og ressource skøn kan også anses for at udgøre fremadrettede udsagn i det omfang de indebærer skøn over mineraliseringer der inkluderes hvis projektet bliver udviklet.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN
Mark Fedikow præsident
North American Nickel Inc.

Hverken TSX Venture Exchange eller dennes serviceudbydere (som defineret i børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Jaclyn Ruptash
Corporate Communications
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4