North American Nickel Inc.: Luftbåren geofysisk survey identificerede nye anomalier i Maniitsoq nikkel-sulfid-projektet i Grønland

August 5, 2015

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA--(Marketwired – 5. august 2015) - North American Nickel Inc. (TSX VENTURE:NAN) (OTCBB:WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) ("Selskabet") har den glæde at give en opdatering på det igangværende 2015 efterforskningsprogram på Selskabets 100% ejede enerets Maniitsoq nikkel-kobber-kobolt-PGM-projekt i Sydvestgrønland.

Som opfølgning på den tidligere efterforskningsopdatering (se pressemeddelelse fra 29. juni 2015) giver Selskabet hermed følgende opdateringer (se figur 1)

  • En luftbåren Versatile Time Domain Electromagnetic (VTEM) survey bestående af indsamlingen af 6.700 linjekilometer af magnetiske og elektromagnetiske (EM) data er blevet gennemført og har identificeret ca. 60 yderligere mål til videre analyse og mulig efterfølgende opfølgning.
  • Et 6.000m boreprogram er 35% gennemført og de første analyseresultater forventes midt i august måned.
  • En overflade tyngdemåling centreret omkring P-013 området er blevet gennemført og foreløbige date opridser flere tyngdeanomalier som er sammenfaldende med magnetiske anomalier af hvilke nogle kunne repræsentere magnetiske mafiske/ultramafiske intrusioner
  • Overflade Time Domain ElectroMagnetic surveys (TDEM) er i gang og er ca. 45% færdige.  Yderligere 2 boremål er identiferet – et i det mineraliserede P-013 område og et regionalt efterforskningsmål ved P-012.
  • DigitalGlobe's Worldview-3 satellit er blevet programmet til at indhente multispektrale højopløselige data over licensområdet.
  • Feltdelen af det strukturelle kortlægningsprogram er gennemført og hjælper med til at definere mulige kontrollerende elementer til nikkel-sulfid-mineralisering.
  • Feltopfølgning på VTEM anomalier samt lithogeokemisk prøvetagning af mafisk-ultramafiske intrusioner over Greenland Norite Belt (GNB) er i gang med 3 geologiske felthold supporteret med helikopter.

Selskabets store multielements efterforskningsprogram er godt i gang med feltaktiviteter fokuseret på at identificere og boreteste nye regionale boremål såvel som at følge op på eksisterende nikkelmineraliseringer.  Der er gennemført boringer på Imiak Hill, Fossilik, og fokusområderne P-013 og P-053. De første sendinger med borekerneprøver forlod projektområdet den 11. juli og de første analyseresultater forventes i midten af august.

2015 VTEM surveyen har fuldført dækning over GNB og udvalgte målområder i Maniitsoq-licensen som vist på figur 1. Foreløbige analyser af de indsamlede date opridser omtrent 60 interessante anomalier som bliver modellerede og prioriterede til feltopfølgning og mulig boretestning.  En højprioritets EM anomali associeret med en magnetisk anomali er blevet identificeret ved Takisoq vest nikkel-kobber-blotning hvor historiske boringer og overfladeprøvetagning identificerede norit og paragneiser med forhøjede nikke-kobber værdier.  Geologiske felthold følger op på både nye og eksisterende VTEM anomalier med henblik på at prioritere dem i relation til boretestning.

En tyngdemålings survey designet til at dække en koncentration af efterforskningsmål og norit intrusioner inklusive det mineraliserede P-013 målområdet er for nylig afsluttet og analyseringen af data er i gang. Surveyen dækkede et område på 7 km x 10 km og der blev indsamlet data med en afstand på enten 250 meter eller 500 meter.  Foreløbige data har skitseret flere tyngdeanomalier som er sammenfaldende med magnetiske højdepunkter som vist i figur 2.

Overflade TDEM surveys er i gang og har skitseret 2 boremål.  En højkvalitets EM anomali ved P-012 området ved den vestlige rand af en nylig defineret tyngdeanomali og en EM anomali ved P-013 området hvor Selskabet gennemskar 5,85 meter (kernelængde) med 2,07% nikkel og 0,12% kobber i hul MQ-14-066 i 2014 (se pressemeddelelsen fra 3. november 2014).

Selskabet har hyret DigitalGlobe til at indhente WorldView-3 multi-spectrale satellitdata og programmeringen af satellitten er igangsat for nylig og forventes at fortsætte ind i august måned.  Formålet hermed er at skaffe højopløselige rumlige data for at understøtte kortlægning såvel som multispektrale date for at understøtte identificeringen af ønskede lithologier og gossaner i hele den store Maniitsoq eneretslicens.

Patricia Tirschmann, V.P Exploration udtaler: "Med gennemførslen af VTEM survey 2015, har Selskabet nu et solidt EM baseret datasæt over hele Greenland Norite Belt. Geologiske og overfladegeologiske felthold gør et fantastisk arbejde med at følge op på både luftbårne og overflade EM-mål såedes at disse kan blive prioriterede til boreopfølgning i 2015-programmet.  Geologisk feltarbejde fokuser også på at udvikle projektet hurtigere gennem at udvikle en klarere forståelse af den geologiske setting herunder hvad der kontrollerer med mineraliseringen såvel som at udvikle en effektiv metode til identificering af boremål.  Boreprogrammet følger planerne og vi ser frem til at rapportere de første analyseresultater.”

Om North American Nickel
North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede eneretsprojekter i Maniitsoq, Grønland og Sudbury, Ontario.

Maniitsoq-projektet i Grønland er en nikkelregion der omfatter en 2.954km2, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver i det Grønlandske Norit Bælte (GNB). Det >75 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland, som er isfri året rundt.

Post Creek/Halcyon områderne er strategisk beliggende ved siden af KGHM International´s historiske Podolsky kobber-nikkel-platingruppe mine. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

Advarsel vedrørende fremadrettede udsagn

Denne pressemeddelelse indeholder visse "fremadrettede udsagn" og "fremadrettede oplysninger" i henhold til gældende værdipapirlovgivning vedrørende forretning, drift og finansiel formåen og tilstand af selskabet. Fremadrettede udsagn og fremadrettede oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, udsagn med hensyn til virkningen af ​​mineralogi, estimering af mineralressourcer på mineralprojekter i Selskabet; økonomien i produktionen; succes i efterforskningsaktiviteter; fremtidige økonomi af mineraler, herunder nikkel og kobber; synergier og økonomiske konsekvenser heraf; fordele ved udviklingspotentialet i selskabets projekter og valutakursudsving. Bortset fra udsagn om historiske kendsgerninger vedrørende selskabet, er visse oplysninger heri fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er ofte kendetegnet ved ord som "plan", "forventer", "projekt", "agter", "tror", "forventer", "skøn" og andre lignende ord eller udtalelser om at visse begivenheder eller forhold "kan" eller "vil" forekomme. Fremadrettede udsagn er baseret på udtalelser og vurderinger af ledelsen på det gældende tidspunkt er baseret på en række forudsætninger og underlagt en række risici og usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at faktiske begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn. Mange af disse forudsætninger er baseret på faktorer og begivenheder, der ikke kan kontrolleres af selskabet, og der er ingen sikkerhed for, at de vil vise sig at være korrekte.

Forhold, som kan medføre, at resultaterne varierer væsentligt fra forventede sådanne fremadrettede udsagn resultater omfatter variationer i metalkvaliteter, ændringer i markedsforholdene, variationer i indvindingsværdier, risici vedrørende internationale operationer, svingende metalpriser og valutakurser, og andre risici i mineindustrien, herunder, men ikke begrænset til svigt af anlæg, udstyr eller processer der ikke fungerer som forventet. Selskabet advarer om, at den foregående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre der baserer deres handlinger på fremadrettede udsagn bør omhyggeligt overveje ovenstående faktorer samt den usikkerhed, de repræsenterer, og den risiko de indebærer. Selskabet vurderer, at forventningerne afspejlet i disse fremadrettede udsagn er rimelige, men der kan ikke gives sikkerhed for, at disse forventninger vil vise sig at være korrekte, og sådanne fremadrettede udsagn indeholdt i denne pressemeddelelse bør ikke uretmæssigt påberåbes. Disse udsagn gælder kun på datoen for denne pressemeddelelse. Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn, hvis omstændighederne eller ledelsens skøn eller udtalelser bør ændres undtagen som krævet i gældende værdipapirlovgivning.

Selvom selskabet har forsøgt at finde frem til vigtige faktorer, som kan medføre, at handlinger, begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra dem der er beskrevet i de fremadrettede udsagn, kan der være andre faktorer, der forårsager handlinger, begivenheder eller resultater udover forventede skøn eller beregninger. Erklæringer vedrørende mineral reserver og ressource skøn kan også anses for at udgøre fremadrettede udsagn i det omfang de indebærer skøn over mineraliseringer der inkluderes hvis projektet bliver udviklet.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN
Mark Fedikow præsident
North American Nickel Inc.

Hverken TSX Venture Exchange eller dennes serviceudbydere (som defineret i børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Jaclyn Ruptash
Corporate Communications
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118
Description:

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4