NORTH AMERICAN NICKEL ANNONCERER LUKNING AF EGENKAPITALFINANSIERING

July 21, 2016

Vancouver, British Columbia 21. juli, 2016 - North American Nickel Inc. ("Selskabet" eller "NAN") (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) meddeler, at det har lukket sit tidligere annoncerede udbud af aktieandele ("aktierne") i selskabet med et samlet bruttoprovenu på CAD 6.950.168 ("Udbuddet"). Selskabet har udstedt 92,668,908 andele til en pris på CAD 0,075 per andel. Udbuddet blev gennemført via Paradigm Capital Inc. ("Mægleren"), som Mægler. Et gebyr på 7% af bruttoprovenuet realiseret af selskabet i forbindelse med salget af andele, med undtagelse af Bestyrelsesformandens liste af investorer, samt yderligere optioner svarende til 5% af antallet af solgte andele, blev betalt til Mægler i forbindelse med Udbuddet.

Hver andel består af én ordinær aktie i Selskabet egenkapital (en "Aktieandel") og halvdelen af ​​én ordinær aktiekøbsoption i Selskabet (hver hele ordinær aktiekøbsoption, en "Option"). Hver Option berettiger indehaveren heraf til at erhverve en ordinær andel af selskabet til enhver tid før 05:00 (Toronto tid) på datoen, der, med forbehold for fremskyndelse under visse omstændigheder, forfalder fireogtyve (24) måneder efter udstedelsesdato til en pris på CAD 0,12.

Selskabet har også tildelt Mægleren en mulighed for at omfatte en overtegning ("Overtegningsoptionen"), hvilket vil gøre det muligt for Mægleren at sørge for, at købere kan erhverve op til yderligere 15% aktieandele udover hvad der oprindeligt var til rådighed i forbindelse med Udbuddet. Overtegningsoptionen kan udnyttes helt eller delvist, og skal godkendes af Selskabet inden formiddag (Toronto tid) frem til den 30. dag efter lukning af Udbuddet.

Sentient Executive GP IV, Limited (på vegne af den generelle partner Sentient Global Resources Fund IV, L.P.) ("Sentient") tegnede i alt 52.145.467 andele i forbindelse med Udbuddet. Sentient, som er insider og en nærtstående part til selskabet, ejer nu, eller udøver kontrol og råderet over, 155.812.063 ordinære aktier (eller ca. 51,7% af de udstedte og udestående ordinære aktier) i selskabet og 36.544.198 aktieoptioner.

Sentients deltagelse i Udbuddet betragtes som en "transaktion mellem nærtstående parter" som fastsat i multilaterale Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101"). Selskabet agter at påberåbe sig undtagelserne fra værdiansættelse og minorittsaktionær godkendelseskravene i MI 61-101 indeholdt i afsnit 5.5 (a) og 5,7 (1) (a), idet hverken den rimelige markedsværdi af de andele, der er udstedt eller vederlaget for enhederne betalt af Sentient under Udbuddet overstiger 25% af selskabets markedsværdi.

Selskabet agter at anvende nettoprovenuet fra Udbuddet til efterforskningsaktiviteter på selskabets Maniitsoqprojekt i Grønland, samt tilbagebetaling af gæld og til generelle driftskapitalformål.

Udbuddet gennemføres i henhold til et forkortet prospekt indsendt i hver af provinserne British Columbia, Alberta og Ontario. En kopi af det forkortede prospekt, som indeholder vigtige oplysninger om andelene, er tilgængelig på SEDAR (www.sedar.com).

Denne pressemeddelelse udgør ikke et udbud af værdipapirer til salg i USA eller til "personer i USA" ("amerikanske personer"), som termen defineres i Regulation S bekendtgjort i henhold til United States Securities Act of 1933 med senere ændringer, ("The U.S. Securities Act "). De værdipapirer, der udbydes har ikke været, eller vil blive, registreret under U.S. Securities Act eller værdipapirlovgivningen, og må ikke udbydes eller sælges i USA eller til amerikanske personer uden registrering eller en gældende undtagelse fra disse registreringskrav.

Om North American Nickel

North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede eneretsprojekter i Maniitsoq, Grønland og Sudbury, Ontario.

Maniitsoq-projektet i Grønland er en nikkelregion der omfatter en 2.985km2, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver i det Grønlandske Norit Bælte (GNB). Det >75 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland med adgang fra den eksisterende Seqi dybvandshavn (se NAN pressemeddelelse dateret 19. januar 2015) der kan besejles året rundt og har stort potentiale for vandkraft.

Post Creek/Halcyon områderne er strategisk beliggende ved siden af KGHM International´s historiske Podolsky kobber-nikkel-platingruppe mine. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

Advarsel vedrørende fremadrettede udsagn

Denne pressemeddelelse indeholder visse "fremadrettede udsagn" og "fremadrettede oplysninger" i henhold til gældende værdipapirlovgivning vedrørende forretning, drift og finansiel formåen og tilstand af selskabet. Fremadrettede udsagn og fremadrettede oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, udsagn med hensyn til virkningen af ​​mineralogi, estimering af mineralressourcer på mineralprojekter i Selskabet; økonomien i produktionen; succes i efterforskningsaktiviteter; fremtidige økonomi af mineraler, herunder nikkel og kobber; synergier og økonomiske konsekvenser heraf; fordele ved udviklingspotentialet i selskabets projekter og valutakursudsving. Bortset fra udsagn om historiske kendsgerninger vedrørende selskabet, er visse oplysninger heri fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er ofte kendetegnet ved ord som "plan", "forventer", "projekt", "agter", "tror", "forventer", "skøn" og andre lignende ord eller udtalelser om at visse begivenheder eller forhold "kan" eller "vil" forekomme. Fremadrettede udsagn er baseret på udtalelser og vurderinger af ledelsen på det gældende tidspunkt er baseret på en række forudsætninger og underlagt en række risici og usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at faktiske begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn. Mange af disse forudsætninger er baseret på faktorer og begivenheder, der ikke kan kontrolleres af selskabet, og der er ingen sikkerhed for, at de vil vise sig at være korrekte.

Forhold, som kan medføre, at resultaterne varierer væsentligt fra forventede sådanne fremadrettede udsagn resultater omfatter variationer i metalkvaliteter, ændringer i markedsforholdene, variationer i indvindingsværdier, risici vedrørende internationale operationer, svingende metalpriser og valutakurser, og andre risici i mineindustrien, herunder, men ikke begrænset til svigt af anlæg, udstyr eller processer der ikke fungerer som forventet. Selskabet advarer om, at den foregående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre der baserer deres handlinger på fremadrettede udsagn bør omhyggeligt overveje ovenstående faktorer samt den usikkerhed, de repræsenterer, og den risiko de indebærer. Selskabet vurderer, at forventningerne afspejlet i disse fremadrettede udsagn er rimelige, men der kan ikke gives sikkerhed for, at disse forventninger vil vise sig at være korrekte, og sådanne fremadrettede udsagn indeholdt i denne pressemeddelelse bør ikke uretmæssigt påberåbes. Disse udsagn gælder kun på datoen for denne pressemeddelelse. Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn, hvis omstændighederne eller ledelsens skøn eller udtalelser bør ændres undtagen som krævet i gældende værdipapirlovgivning.

Selvom selskabet har forsøgt at finde frem til vigtige faktorer, som kan medføre, at handlinger, begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra dem der er beskrevet i de fremadrettede udsagn, kan der være andre faktorer, der forårsager handlinger, begivenheder eller resultater udover forventede skøn eller beregninger. Erklæringer vedrørende mineral reserver og ressource skøn kan også anses for at udgøre fremadrettede udsagn i det omfang de indebærer skøn over mineraliseringer der inkluderes hvis projektet bliver udviklet.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN

Mark Fedikow præsident
North American Nickel Inc.

Kontaktoplysninger:
North American Nickel Inc.
Jaclyn Ruptash
Corporate Communications
604-986-2020 eller gratis: 1-866-816-0118

Hverken TSX Venture Exchange eller dennes serviceudbydere (som defineret i børsens vedtægter), kan drages til ansvar for berettigelsen eller nøjagtigheden af denne meddelelse.

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4