North American Nickel Rapporterer Resultater Fra Qemscan Mineralogiske Analyser Der Indikerer Potentiale For Høj Indvindingsgrad Af Nikkel.

April 16, 2016

Vancouver, British Columbia, 11. april 2016 – North American Nickel Inc. (TSX VENTURE: NAN) (OTCBB: WSCRF) (CUSIP: 65704T 108) (“Selskabet” eller ”NAN”) har den glæde at meddele at en rapport med resultaterne af mineralogiske studier udført af SGS Canada Inc (”SGS”) er modtaget. Studiet omfatter 5 prøver af borekerner med nikkel-kobber-sulfider fra selskabets 2015 efterforskningsprogram på Maniitsoq Ni-Cu-Co-PGE sulfidprojektet i Sydvestgrønland. Prøverne blev udtaget fra mineraliserede norit intrusioner fra efterforskningsmål P-013, P-032 og P-053.

Formålet med studiet er at fastlægge den modale mineralogi, mineral tekstur, nikkel, kobber, kobolts fremtræden i mineralerne samt den indbyrdes relation, frigivelse og fremtræden af nikkel-, kobber-, kobolt-sulfiderne i hver prøve. Rapporten kan ses i sin fulde længde på selskabets hjemmeside www.northamericannickel.com.

Højdepunkter fra rapporten:

  • Sulfidmineraltyper identificeret i hver prøve er pyrrhotit, pentlandit, pyrit and chalcopyrit
  • 91,9% til 95,2% af det totale nikkelindhold i hver prøve er indeholdt i pentlandit.
  • 4,4% til 7,7% af det totale nikkelindhold i hver prøve er indeholdt i pyrrhotit
  • Potentiel pentlandit indvindingsgrad ligger på 96,7% til 98% baseret på frigivelse, sammenhæng og eksponeringskarakteristika af prøver nedknust i fraktioner og pulveriserede således at 90% af materialet er mindre end 150 mikrometer
  • Pentlandit D50 (µm) kornstørrelse er på 38 til 43 mikrometer
  • Alt kobber er indeholdt i chalcopyrit. Chalcopyrit P50 (µm) kornstørrelse er på 19 til 32 mikrometer
  • Potentiel chalcopyrit indvindingsgrad ligger på 84,6% til 92,5% baseret på frigivelse, sammenhæng og eksponeringskarakteristika af prøver nedknust i fraktioner og pulveriserede således at 90% af materialet er mindre end 150 mikrometer.
  • Pentlandit og pyrit er hovedværtsmineraler for kobolt i prøverne

North American Nickel CEO, Keith Morrison, udtaler: “Resultaterne fra 2015-prøverne er i overensstemmelse med tidligere resultater og bekræfter at pentlandit indeholder mere end 90% af det samlede nikkelindhold i prøver indsamlet fra adskillige mineraliserede målområder, samt at den potentiale indvindingsgrad af pentlandit er større end 95%. Den måde nikkel fremtræder, og resultaterne for den potentielle pentlandit-indvindingsgrad, vist i de kumulative studier med QEMSCAN og EMPA til dato udviser en stor grad af ensartethed for mineraliseringer der befinder sig i det Grønlandske Norit Bælte, fra Pingo i nord til P-053 i syd”.

OPSUMMERING AF NØGLERESULTATER

5 repræsentative prøver fra borekerner blev indsamlet i 2015 fra nye gennemskæringer af nikkel-kobber-sulfider på P-013, P-032 og P-053 målene og blev sendt til SGS Canada Inc. i Burnaby, BC for at gennemgå detaljerede mineralogiske studier (se Tabel 1 og Figur 1).

Mineralogiske analyser blev udført med QEMSCAN (Quantitative Evaluation of Minerals by Scanning Electron Microscopy), Røntgen diffraktion (XRD) og Electron Mikroprobe Analyse (EMPA). Prøverne blev analyserede både som stykker af borekerner (for mineral tekstur) samt knust ned i etaper til 90% af materialet var mindre end 150 µm for modal mineralogi, kornstørrelse og proces mineralogiske karakteristika (frigivelse, sammenhæng og eksponering).

Nøgleresultater er vist i nedenstående. Yderligere detaljer inklusiv prøvepræparation, metoder, tekniske definitioner, modale analyser og detaljer af mineralkemi samt frigivelse, sammenhæng og eksponeringskarakteristika kan ses i SGS rapporten på NAN´s hjemmeside.

Table 1: Mineraliserede prøver fra Maniitsoq efterforskningsmål anvendt i det mineralogiske studie

Prøve Navn
Name
Mål Område
Area
Borehul # Ni (%) Cu (%) Co (%)
Kommentarer
D01618 P-013 MQ-15-079 3.41 0.15 0.08
Massiv sulfid
D01619 P-013 MQ-15-094 2.89 0.32 0.08
Delvis semi-massive sulfid I norit
D01620 P-053 MQ-15-082 3.58 0.18 0.13
Massiv breccie sulfid
D01621 P-053 MQ-15-084 2.83 0.34 0.21
Massiv breccie sulfid
D01622 P-032 MQ-15-090 3.93 0.44 0.11
Semi-massiv sulfid i norit

Modal Analyse

De modale mineralmængder blev bestemt i både borekernestykker og knust materiale. Sulfidmineraler omfatter pyrrhotit, pentlandit, pyrit og chalcopyrit og de vigtigste silikatmineraler er orthopyroxen, amphibol, clinopyroxen og feldspat. Tilstedeværelsen af talk (~ 5%) blev bekræftet ved XRD analyse af prøven D01618 fra mål P-013.

Kornstørrelse

Værdier for D50 (µm) bestemt ud fra knuste prøver er vist i Tabel 2. Denne værdi er defineret som den kornstørrelse i prøver hvor 50% af partiklerne er grovere, og 50% af partiklerne er finere and den opgivne kornstørrelse.

Tabeli 2: D50 Kornstørrelsesfordeling

Mineral D50 Prøve ID
(µm) D 01618 D 01619 D 01620 D 01621 D 01622
Pentlandit 43 38 40 41 41
Chalcopyrit 19 23 32 27 29
Fe-Sulfider 46 51 52 56 44
Hårde Silikater 43 55 48 49 55
Bløde Silikater 25 19 15 17 14
Karbonater 16 16 17 21 16
Oxider 14 13 13 13 12
Partikler 48 55 50 52 51

Nikkel-, Kobber- og Kobolt-sammensætning

Hvert elements sammensætning, nikkel, kobber og kobolt, i prøverne blev beregnet ved brug af EMPA og QEMSCAN data og er vist (i wt %) i Tabel 3. I gennemsnit indeholder pentlandit > 90% af det totale nikkel i hver prøve. Pyrrhotit indeholder 4-8% af det totale nikkel- og silikat-mineralerne indeholder resten. Chalcopyrit bærer 100% af kobberet. Pentlandit og pyrit er hovedbærere af kobolt.

Tabeli 3: Opsummering af Nikkel, Kobber, kobolt sammensætning

Element Mineral D 01618 D 01619 D 01620 D 01621 D 01622
Nikkeli (Ni) Pentlandit 94.5 94.4 91.9 93.4 95.2
Pyrrhotit 4.90 4.94 7.67 5.92 4.36
Orthopyroxen 0.15 0.25 0.10 0.08 0.22
Clinopyroxen 0.05 0.10 0.04 0.05 0.11
Amphibol 0.25 0.32 0.32 0.54 0.13
Biotit/Phlogopit 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00
Talk 0.17 0.01 0.01 0.01 0.02
Kobber (Cu) Chalcopyrit 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Kobolt (Co) Pentlandit 76.6 79.6 79.2 26.4 86.5
Pyrit 23.4 20.4 20.8 73.6 13.5

Potentiel Indvindingsgrad af Pentlandit og Chalcopyrit

Potentiel indvindingsgrad er den procentdel af et mineral (ikke selve metallerne) der potentielt kan indvindes gennem flotation og derved producere et groft koncentrat. Dette beregnes ved at bruge frigivelse, sammenhæng og eksponering af mineralkornene (på et todimensionelt overfladeareal) og anvendes som et tentativt værktøj til at vurdere prøver.

De følgende resultater er baserede på mineralogiske analyser og medtager ikke andre indvindingsfaktorer der kan forekomme i de faktiske metallurgiske processer, og skal derfor kun bruges som en indikator på de metallurgiske forhold.

Table 4: Opsummering of potentiel indvindingsgrad Pentlandit og Chalcopyrit
Mineral Potentiel indvindingsgrad D01618 D01619 D01620 D01621 D01622
Pentlandit Potentielt indvindingsbart 96.7 97.0 97.0 98.0 97.3

Ikke indvindingsbart 3.3 3.0 3.0 2.0 2.7
Chalcopyrit Potentielt indvindingsbart 85.8 84.6 92.5 91.1 92.0

Ikke indvindingsbart 14.2 15.4 7.5 8.9 8.0

Teknikkikkut paasissutissat; Piukkunnartut Inuit

Speciel ekspertise i forbindelse med det mineralogiske studie blev leveret af SGS Canada Inc. i Burnaby, BC under ledelse af Mr. Jake Lang (B.E.Sc) og Ms. Sarah Prout (PhD), Leder for Metallurgi og Senior Mineralog, begge ansat ved SGS. Information i denne pressemeddelelse er blevet udarbejdet og reviewet under ledelse af Patricia Tirschmann, P,Geo, som er Kvalificeret Person for Selskabet, som defineret af National Instruments 43-101, og Vicedirektør med ansvar for efterforskning i North American Nickel Inc.

Om North American Nickel

North American Nickel er et mineralefterforskningsselskab med 100% ejede eneretsprojekter i Maniitsoq, Grønland og Sudbury, Ontario.

Maniitsoq-projektet i Grønland er en nikkelregion der omfatter en 2.985km2, der dækker en lang række højlødige nikkel-kobber sulfid-mineraliseringer associeret med norit og andre mafisk-ultramafiske intrusiver i det Grønlandske Norit Bælte (GNB). Det >75 kilometer lange bælte er beliggende langs den sydvestlige kyst af Grønland med adgang fra den eksisterende Seqi dybvandshavn (se NAN pressemeddelelse dateret 19. januar 2015) der kan besejles året rundt og har stort potentiale for vandkraft.

Post Creek/Halcyon områderne er strategisk beliggende ved siden af KGHM International´s historiske Podolsky kobber-nikkel-platingruppe mine. Forekomstsområdet ligger i forlængelsen af Whistle Offset Dyke strukturen. Sådanne geologiske strukturer huser signifikante Ni-Cu-PGM forekomster og producerende miner i Sudbury området.

Advarsel vedrørende fremadrettede udsagn

Denne pressemeddelelse indeholder visse "fremadrettede udsagn" og "fremadrettede oplysninger" i henhold til gældende værdipapirlovgivning vedrørende forretning, drift og finansiel formåen og tilstand af selskabet. Fremadrettede udsagn og fremadrettede oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, udsagn med hensyn til virkningen af ​​mineralogi, estimering af mineralressourcer på mineralprojekter i Selskabet; økonomien i produktionen; succes i efterforskningsaktiviteter; fremtidige økonomi af mineraler, herunder nikkel og kobber; synergier og økonomiske konsekvenser heraf; fordele ved udviklingspotentialet i selskabets projekter og valutakursudsving. Bortset fra udsagn om historiske kendsgerninger vedrørende selskabet, er visse oplysninger heri fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er ofte kendetegnet ved ord som "plan", "forventer", "projekt", "agter", "tror", "forventer", "skøn" og andre lignende ord eller udtalelser om at visse begivenheder eller forhold "kan" eller "vil" forekomme. Fremadrettede udsagn er baseret på udtalelser og vurderinger af ledelsen på det gældende tidspunkt er baseret på en række forudsætninger og underlagt en række risici og usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at faktiske begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn. Mange af disse forudsætninger er baseret på faktorer og begivenheder, der ikke kan kontrolleres af selskabet, og der er ingen sikkerhed for, at de vil vise sig at være korrekte.

Forhold, som kan medføre, at resultaterne varierer væsentligt fra forventede sådanne fremadrettede udsagn resultater omfatter variationer i metalkvaliteter, ændringer i markedsforholdene, variationer i indvindingsværdier, risici vedrørende internationale operationer, svingende metalpriser og valutakurser, og andre risici i mineindustrien, herunder, men ikke begrænset til svigt af anlæg, udstyr eller processer der ikke fungerer som forventet. Selskabet advarer om, at den foregående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre der baserer deres handlinger på fremadrettede udsagn bør omhyggeligt overveje ovenstående faktorer samt den usikkerhed, de repræsenterer, og den risiko de indebærer. Selskabet vurderer, at forventningerne afspejlet i disse fremadrettede udsagn er rimelige, men der kan ikke gives sikkerhed for, at disse forventninger vil vise sig at være korrekte, og sådanne fremadrettede udsagn indeholdt i denne pressemeddelelse bør ikke uretmæssigt påberåbes. Disse udsagn gælder kun på datoen for denne pressemeddelelse. Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn, hvis omstændighederne eller ledelsens skøn eller udtalelser bør ændres undtagen som krævet i gældende værdipapirlovgivning. Selvom selskabet har forsøgt at finde frem til vigtige faktorer, som kan medføre, at handlinger, begivenheder eller resultater afviger væsentligt fra dem der er beskrevet i de fremadrettede udsagn, kan der være andre faktorer, der forårsager handlinger, begivenheder eller resultater udover forventede skøn eller beregninger. Erklæringer vedrørende mineral reserver og ressource skøn kan også anses for at udgøre fremadrettede udsagn i det omfang de indebærer skøn over mineraliseringer der inkluderes hvis projektet bliver udviklet.

Udmeldinger om Selskabets fremtidige forventninger, og alle andre udmeldinger i denne pressemeddelelse bortset fra historiske fakta er "fremadrettede udmeldinger" som defineret i paragraf 27A i Securities Act af 1933, paragraf 21E i Securities Exchange Act af 1934, og som dette begreb defineret i private søgsmål Reform Act af 1995. Selskabet har til hensigt, at sådanne fremadrettede udsagn er underlagt de Safe-Harbour principper som er et resultat deraf. Da disse udmeldinger omfatter risici og usikkerheder, og således kan ændres til enhver tid, kan Selskabets faktiske resultater afvige væsentligt fra de forventede resultater.

PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4