maniitsoq oversigt

Maniitsoq projektområdet i Grønland er et distrikt skala projekt med en udstrækning på 2.985 km2, der omfatter adskillige høj-lødige nikkel-kobber-kobolt-PGM mineraliseringer associerede med mafiske til ultramafiske intrusioner i det Grønlandske Norit Bælte (GNB). Dette >75 kilometer lange bælte er lokaliseret langs den grønlandske sydvest kyst, og er tilgængeligt fra den eksisterende dybvands havn i Seqi. Området kan besejles året rundt, og der er et betydeligt vandkraftpotentiale. Grønland er et demokratisk, mine-venligt land med en gennemskuelig lovgivning, konkurrencedygtige skatter på minedrift og har ikke problemer med landrettigheder (Figur 1 & 2). Licensområderne er 100% ejet af North American Nickel Inc.

Projektet er beliggende ca. 125 kilometer nord for Nuuk – Grønlands hovedstad – og består af 2 sammenhængende efterforskningstilladelser (registreringsnumre 2011/54 og 2012/28) beliggende lige øst for byen Maniitsoq og bygden Napasoq.

Tidligt historisk arbejde på projektet (1959-1973) omfattede geologisk kortlægning, prospektering og overfladenære kerneboringer. Resultatet var erkendelsen af et 15 x 75 kilometer bælte med nikkel-kobberførende noritintrusiver, der betegnes det Grønlandske Norit Bælte. De historiske boringer omfattede bemærkelsesværdige skæringer, primært på Imiak Hill, hvor en kernesektion på 9,85 meter indeholdt 2,67% Ni og 0,60% Cu. I 1995 blev der gennemført en omfattende flybåren GeoTEM undersøgelse over GNB, iværksat af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS), og udført af Geoterrex Limited. Mellem 1995 og 2000 blev undersøgelserne fulgt op af to store mineselskaber: Cominco og Falconbridge. Ingen af disse selskaber gennemførte kerneboringer, men begge selskaber udførte re-analyser af historiske borekerner og bekræftede mange af de historiske højlødige boreskæringer såvel som den generelt høje nikkeltenor gennem hele GNB.

Efter tildelingen af licenserne fløj NAN 6.718 linje-kilometer helikopter-båren SkyTEM/VTEM undersøgelser mellem 2011 og 2013 Undersøgelserne fokuserede primært på GNB, men også en række andre potentielle lokaliteter i projektområdet. Linjeafstanden var 100-200 meter, og over 200 elektromagnetiske (EM) anomalier blev identificerede. Udvalgte EM anomalier blev modelleret i tre dimensioner, og derefter boret. Mineraliseret norit blev gennemskåret på en række lokaliteter inklusiv: P-004, P-013, P-030, P-053, P-058, P-097, P-136, P-146 og P-149 målene. I perioden 2012 til 2014 blev over halvdelen af det samlede antal kerneboringer gennemført for at teste 3 mineraliserede noritintrusioner i Imiaq Hill komplekset omfattende del-områderne: Imiak Hill, Mikissoq og Spotty Hill. Disse undersøgelser identificerede zoner med spredte til massive sulfider på alle 3 lokaliteter inklusiv signifikante højlødige boreskæringer såsom 18,6 meter med 4,31% Ni og 0,62% Cu i borehul MQ-13-026 på Imiak Hill.

I 2015 gennemførte selskabet et 8,3 MCAD efterforskningsprogram bestående af: 5.655 meter kerneboringer fordelt på 30 borehuller; 6.696 linjekilometer helikopter båren geofysik; 61,7 linje kilometer overflade EM geofysik, tyngde anomalimålinger, et overflade geologiprogram samt indkøb af de nyeste Worldview-3 satellit data dækkende hele projektområdet (se Figur 3 og 4).

Højdepunkter fra 2015 boreprogrammet inkluderer:

  • Spotty Hill zone forlænget 80 meter i nedadgående retning, og stadig åben i dybet
  • Geofysike indikationer på at Mikissoq fortsætter i dybet
  • Ny nikkel-kobber-sulfid mineralisering opdaget på P-059 målet
  • 6 adskilte regionale Ni-Cu sulfidmineraliseringer identificeret på målene: P-013, P-030, P-032, P-053, P-058 og P-059 med signifikante 2015 boreskæringer

Selskabet har nået et vigtigt punkt i efterforskningen af Maniitsoq licenserne, da adskillige centre med signifikante Ni-Cu sulfid mineralisering nu er identificerede (Figur 5). Dette har ført til en bedre forståelse af områdets geologiske opbygning samt mineraliseringernes fremtræden, og deres geofysiske signatur. I tillæg udvikler NAN nye værktøjer og metoder til udpegning af efterforskningsmål, både på regional og lokal skala. Selskabet planlægger et stort op følgende boreprogram i 2016, samt en fortsat indsats i den systematiske efterforskning af Maniitsoq-licenserne.

GEOLOGI OG MINERALISERING

Maniitsoq-området består overvejende af kraftigt deformerede og omdannede Arkæiske paragnejser og orthognejser. Alle signifikante kendte nikkel-kobber mineraliseringer identificerede til dato er associeret med mafiske til ultramafiske intrusioner, og er koncentreret i det 15 kilometer brede og 75 kilometer lange såkaldte Grønlandske Norit Bælte (GNB)(Se Figur 5). Disse intrusioner varierer i størrelse fra små gange og linser til udstrakte legemer med størrelser på op til 8 kvadratkilometer. Intrusionerne varierer fra leuco-noritter til noritter over pyroxenitter og peridotitter. Sulfid-mineraliseringer optræder som: Spredte individuelle sulfidpartikler, større sulfidaggregater, året og båndet til semi-massiv og massiv samt sulfid breccier. Hovedsulfidfaserne er: Pyrrhotit, pentlandit, chalcopyrit og pyrit.

Metallurgiske undersøgelser af mineraliseringen ved Imiak Hill og Spotty Hill blev udført af SGS Canada Inc. i juni 2013 og fra regionale mål i februar 2015 (Figur 6) ved hjælp af QEMSCAN systemet (kvantitativ vurdering af materialer ved skanning elektron mikroskopi), røntgen diffraktion (XRD) og elektron mikro sonde analyse (EMPA; se links til rapporter nedenfor). Disse metoder fastlægger modal mineralogi, mineral tekstur, nikkel, kobber og kobolt egenskaber og de fysiske egenskaber for frigivelse/sammenhæng/fremtræden for nikkel-, kobber- og jernesulfider i hver enkel prøve.

Testarbejde til dato har vist følgende:

  • Mineraliseringen består af pyrrhotit, pentlandit, pyrit og chalcopyrit
  • Pentlandit er den primære nikkel bærende mineral fase der indeholder >90% af nikkelen i regionale prøver og >95% af nikkelen i prøver fra Imiak Hill og Spotty Hill
  • Alt kobber er indeholdt i chalcopyrit
  • Potential udvinding af pentlandit er >95% for alle prøver

Nikkel er primært indeholdt i pentlandit hvilket vil være en fordel for den potentielle fremtidige projektøkonomi, da dette minerals sammensætning traditionelt understøtter meget høj nikkelindvinding via konventionelle metallurgiske processer.

Mineralogisk karakteristik af seks prøver fra nikkel mineralisering på Maniitsoq Projektet, SV
Grønland (QEMSCAN Rapport) februar 2015

Mineralogisk karakteristik af tre prøver fra nikkel mineralisering på Maniitsoq Projektet, SV
Grønland (QEMSCAN Rapport) juni 2013

RESULTATER

Kerneboringer i 2015 forlængede Spotty Hill zonen med 80 meter i nedadgående retning og gav boreskæringer med indhold af nikkel-kobber sulfider på 6 regionale efterforsknings mål: P-013, P-030, P-032, P-053, P-058 og P-059.

Maniitsoq mineraliseringen består typisk af pyrrhotit, pentlandit, pyrit og chalcopyrit. Tidligere høj-opløselige mineralogiske studier har identificeret pentlandit som den primære nikkelbærende mineralfase der indeholder >90% af nikkelen, hvilket indikerer potentiel høj nikkelindvinding ved brug af konventionelle mineralbehandlingsteknikker.

I juli 2015 udførte SRK Consulting (Canada) Inc. of Toronto, ON et 3 ugers strukturelt og lithologisk kortlægningsprogram, samt gennemgang af 2015 borekerner. Dette arbejde har ført til en bedre forståelse af områdets geologiske opbygning og førte til identifikationen af et udbredt sedimentært bassin der er blevet intruderet af de mafiske til ultramafiske bjergarter i Grønland Norit Bæltet (GNB). Disse enheder er senere blevet udsat for metamorf omdannelse og poly-fase deformation. Disse processer er de samme som findes i Thompson Nickel Belt.

NAN geologer gennemførte detaljeret kortlægning af adskillige mineraliserede noritintrusioner i 2015. Denne information blev benyttet af SRK, sammen med boredata, til udarbejdning af 3-D modeller af de deformerede noritter og de relaterede mineraliseringer, med det formål at hjælpe med placeringen af borehuller. Denne metode virker lovende og vil blive benyttet ved fremtidige opfølgende boringer.

Maniitsoq mineraliseringen består af spredte individuelle sulfidpartikler, større sulfidaggregater og semi-massive til massive sulfidlegemer. Senere strukturelle processer har påvirket de primært afsatte sulfider og resulteret i dannelsen af årer, bånd, sprækkefyldninger og sulfid-breccieårer. Sulfidzonerne ses i geofysiske data typisk som flere svage EM plader. Dette er tolket som værende et resultat, i hvert fald delvist, af re-mobilisering og omlejring af primære magmatiske sulfider. I 2015 gennemskar borehuller rettet mod den formodede nedadgående forlængelse af EM plader stadig mineraliseret norit.

EM geofysiske metoder har vist sig succesfulde til at identificere højlødige, sulfidrige dele af en given zone, men ikke så effektive til at definere hele udstrækningen af en mineralisering der kan indeholde betydelige mængder af spredte sulfidpartikler og sulfidaggregater hvor sulfiderne ikke er sammenhængende. I 2016 planlægger selskabet at udføre testmålinger med Induceret Polarisation (IP) for at undersøge om denne metode er mere effektiv til at påvise hele udbredelsen af de mineraliserede zoner.

De luftbårne undersøgelser i 2015 fuldendte VTEM dækningen af GNB i Maniitsoq-licensen. I perioden fra sidst i juli til midt september indsamlede DigitalGlobe of Longmont Colorado højopløselig multi-spektral Worldview-3 satellit data over hele licensområdet. Integreret med selskabets øvrige efterforskningsdata vil dette muligøre direkte identifikation af rustzoner på overfladen og dramatisk forbedre detaljegraden i kortlægningen af licensområdet.

Borehulslokaliteter og væsentlige analyseresultater fra 2012, 2013, 2014 og 2015 kerneboringsprogrammerne er givet i nedenstående links:

Signifikante 2015 boreskæringer i Maniitsoq-licensen
Collar positioner for alle 2015 boringer i Maniitsoq-licensen
Signifikante 2014 boreskæringer i Maniitsoq-licensen
Collar positioner for alle 2014 boringer i Maniitsoq-licensen
Signifikante 2013 boreskæringer i Maniitsoq-licensen
Collar positioner for alle 2013 boringer i Maniitsoq-licensen
Signifikante 2015 boreskæringer i Maniitsoq-licensen
Collar positioner for alle 2012 boringer i Maniitsoq-licensen

Kvalitetssikring og kvalificeret person

Boringerne i 2015 blev udført af George Downing Estate Drilling fra Canada med en Boyles JKS 300 diamant borerig. Borekerner (41mm BTW) halveres i campen ved brug af en diamantsav. Den ene halvdel af borekernen beholdes som reference. Den anden halvdel sendes til analyse mestendels i intervaller af 1,0-1,5 meter eller mindre, hvilket besluttes af geologerne i campen. Prøveforberedelse gennemføres hos ALS Minerals preparation lab i Öjebyn i Sverige. Prøveudtræk sendes med luftkurer til ALS Minerals analyselaboratorium i Loughrea i Irland. Blanke prøver og certificerede prøver med et varierende men kendt indhold af nikkelsulfid indsættes i prøverækken hvis for hver påbegyndt 20 prøver i et batch. Analyser for Ni, Cu og Co sker ved oplukning via en peroxid (brintoverilte) fusion efterfulgt af en ICP-AES (ME-ICP81) analyse. Analyser for Pt, Pd og Au er fire-assay (30 gram prøve vægt) med en ICP-AES afslutning (PGM-ICP23).

All technical information has been reviewed by Dr. Peter Lightfoot, Ph.D., P.Geo., who is the Qualified Person for the Company, Chief Geologist, North American Nickel Inc.

AKTIVITET/ARBEJDSPLANER

I 2015 fortsatte selskabet sin systematiske undersøgelse af Maniitsoq-licensen. Dette har ført til en signifikant udvidelse af den eksisterende efterforsknings database og derved udvidet forståelsen for både den geologiske opbygning og sulfid mineraliseringernes karakteristika samt forfinet de geofysiske målsøgnings værktøjer og derved kunne fortsætte med at gennemskære Ni-Cu-sulfidmineraliseringer på adskillige lokaliteter.

I 2016 planlægger NAN at gennemføre et stort opfølgende boreprogram og fortsætte den systematiske efterforskning af Maniitsoq-licensen. En central faktor i NAN´s udvikling af efterforskningsstrategi er integrering af konventionelle EM geofysiske metoder med nye supplerende efterforskningsværktøjer med det mål at definere udbredelsen af de prospektive norittters stratigrafi og den fulde udbredelse af de mineraliserede zoner.

604.770.4334 1.866.816.0118
C/o Bennett Jones LLP Attn: Sander Grieve 3400 - One First Canadian Place, P.O. Box 130,
Toronto, Ontario, M5X 1A4